top of page

ZWROTY I REKLAMACJE

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY - WARUNKI]

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Kupujący - mający status Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty, w której Kupujący objął w posiadanie Produkt nabyty w ramach zawartejUmowy przenoszącej jego własność.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy składać bezpośrednio do Sprzedawcy:

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: homlando@homlando.com lub pisemnie na adres: ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec.

 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Produktu na swój koszt do Sprzedawcy na adres: BIM Sp. z o.o., Hurtownia BIM, ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku, gdy Produktu nie można odesłać w zwykły sposób Sprzedawca jest obowiązany do jego odebrania na swój koszt.

 7. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, zapakowany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Do zwracanego Produktu powinien być dołączony dowód jego zakupu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Produktu od Kupującego. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta lub na jego kartę płatniczą, tj. w sposób odpowiadający formie zapłaty przez niego za zamówiony Produkt, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu należności.

 9. Powyższe uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POBIERZ wzór formularza odstąpienia od umowy

[GWARANCJE I REKLAMACJE]

 1. Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji, jak również sposoby i warunki ich realizacji, określone są przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

 3. Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej nie wyłącza, ani też nie zawiesza, tudzież nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady Produktu.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową, w tym za jego wady fizyczne i prawne na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy składać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: homlando@homlando.com lub pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane osobowe lub nazwę Kupującego, dane                        teleadresowe, opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności               zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca będzie uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

 7. Z powodu niezgodności Produktu z umową sprzedaży Kupujący nie będący Konsumentem ani osobą o której         mowa w ust. 12  ma prawo żądać obniżenia ceny Produktu albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo   też usunie jego wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, bądź też jego wad nie usunął. Jeżeli           Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez  Sprzedawcę usunięcia wady żądać                 wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby                     nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez  Sprzedawcę. 

 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu nie jest istotna.

 9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca       nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, będącego Konsumentem, żądanie uznaje się za uzasadnione. Zdanie     drugie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością           gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,                     wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego     na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. O sposobie                         rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie, bądź na adres poczty elektronicznej     Kupującego.

 10. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy           ponosi Sprzedawca.

 11. Sprzedawca w ramach E-Sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, przy czym zastrzega, iż             mogą wystąpić nieznaczne - spowodowane względami technicznymi różnice - między wyglądem Produktów na     zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem Produktów, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych Produktów.

 12. Szczegółowe uprawnienia Konsumentów oraz przedsiębiorców o których mowa w §2 pkt 4 zdanie drugie                 Regulaminu, związane z niezgodnością Produktów z umową określa § 8a Regulaminu. 

POBIERZ wzór formularza reklamacji

bottom of page